Algemene voorwaarden Cuisine D’amis

Artikel 1 – Identiteit van Cuisine D’amis

Steak @ House – by Cuisine
Burgemeester letteweg 6
3233 AG Oostvoorne
Email:
info@cuisinedamis.nl

Telefoon: 06-14473153
Kamer van Koophandel 24442387

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cuisine D’amis en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cuisine D’amis en de consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De overeenkomst kan niet afgesloten worden voordat de consument heeft bevestigd de algemene voorwaarde te hebben gekregen.

Artikel 3 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Cuisine D’amis zal het product of de dienst zo goed mogelijk en natuurgetrouw mogelijk te omschrijven aan de consument.
3.Alle vermeldde prijzen op www.cuisinedamisbezorgd.nl zijn inclusief btw. Mochten er bijkomende kosten worden gerekend dan zullen deze, voor het afsluiten van de koop, duidelijk gepresenteerd worden aan de consument.

Artikel 4 – De koop
1.De koop komt tot stand op het moment van aanvaarding en betaling door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Nadat de koop tot stand is gekomen zal Cuisine D’amis hiervan een bevestiging sturen aan de consument.

Artikel 5a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als het product voeding betreft mag het product niet geretourneerd worden.

Artikel 5b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Cuisine D’amis bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie
1.Cuisine D’amis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Cuisine D’amis kenbaar heeft gemaakt.
2.Mocht levering niet mogelijk zijn, dan zal Cuisine D’amis binnen 1 werkdag contact opnemen met de consument zodat de consument ingelicht is en evtueel kosteloos zijn bestelling kan annuleren of een alternatief kan kiezen.

Artikel 8- Foutieve adressering
1. Indien de consument door eigen toedoen een verkeerde sportschool opgeeft en hierdoor extra kosten en/of foutieve leveringen ontstaan, dan zijn alle bijkomende extra kosten en risico’s volledig voor rekening van de consument. Maakt Cuisine D’amis een fout in de adressering dan zijn alle evt. bijkomende kosten en risico’s volledig voor Cuisine D’amis.

Artikel 9 – Betaling
1.Alle betalingen van de consument aan Cuisine D’amis geschieden vooraf.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Cuisine D’amis te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft Cuisine D’amis, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cuisine D’amis, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.Bij Cuisine D’amis ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cuisine D’amis binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Cuisine D’amis, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 – Persoonsgegevens
Cuisine D’amis zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Cuisine D’amis neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van Cuisine D’amis, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 – Links
De site van Cuisine D’amis kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Cuisine D’amis geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 15 – Uw rechten
U kunt altijd aan Cuisine D’amis vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen of ons bellen. Ook kunt u per e-mail aan Cuisine D’amis vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen. Deze zal Cuisine D’amis zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Cuisine D’amis hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid inname producten
Bij onjuist gebruik van en/of gebruik anders dan als “aanbevolen gebruik” aangegeven op de verpakking van producten aanvaardt Cuisine D’amis geen enkele aansprakelijkheid. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door. Wanneer u twijfelt, onder behandeling van een arts staat, zwanger bent of geneesmiddelen gebruikt, raadpleegt u dan eerst uw huisarts. Cuisine D’amis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitslagen van dopingtests. Wedstrijdsporters dienen voor gebruik van ieder supplement bij hun sportbond navraag te doen of gebruik van dit supplement niet in strijd is met de regels van de desbetreffende sportbond.